Oplachový prostředek do myčky 500ml, Ulrich

Katalogové číslo: 12033.05

• zabraňuje usazování vápníku 
• pro čisté nádobí bez šmouh 
• veganský produkt 
• vyrobeno z obnovitelných surovin 
• bez palmového oleje 
• bez pokusů na zvířatech 
• bez petrochemických surovin• bez barviv, vůní a konzervačních látek

145,00 Kč
145,00 Kč

Výběru neodpovídá žádná položka.

Zaregistrujte se a získáte 3% slevu.

Parametry produktu

Popis

Zabraňuje usazování vápníku • pro čisté nádobí bez šmouh • veganský produkt • vyrobeno z obnovitelných surovin • bez palmového oleje • bez pokusů na zvířatech • bez petrochemických surovin• bez barviv, vůní a konzervačních látek

Použití:

  • Nalijte do nádržky myčky a v případě potřeby doplňte.
  • Dávkování dle pokynů výrobce myčky.
  • Poddávkování vede k tvorbě vodních pruhů a kapiček.
  • Předávkování může způsobit tvorbu pruhů. 

Doporučujeme v kombinaci s tabletami Ulrich natürlich do myčky a regenerační solí.

Složení v souladu se směrnicí EU 648/2004:

  • <5 % neiontové povrchově aktivní látky (rostlinného původu)

bezpecnostni_symbol_drazdive

Signální slovo: Varování

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina

Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.