Odstraňovač vodního kamene, Ulrich

Katalogové číslo: 120141

• určen pro odstraňování usazenin ve varných konvicích, pračkách
• lze ho použít i k ošetření koupelen 
• vyroben z kvalitních obnovitelných surovin 
• neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy 
• kyselina mléčná snižuje usazování vodního kamene 
• odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards 
• veganský produkt

od 229,00 Kč

Zaregistrujte se a získáte 3% slevu.

Parametry produktu

Popis

určen pro odstraňování usazenin ve varných konvicích, pračkách. Lze ho použít i k ošetření koupelen •  vyroben z kvalitních obnovitelných surovin • neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy • kyselina mléčná snižuje usazování vodního kamene • odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards • veganský produkt

Odstraňovač lze naředit s vodou v poměru 1:5, přičemž teplo jeho účinek ještě zvyšuje. U přístrojů dodržujte doporučení výrobce!
V čajových konvicích a hrncích nařeďte odstraňovač s vodou v poměru 1:3 nebo 1:5, ohřejte a nechejte působit, dokud se usazenina nerozpustí.

Složení podle směrnice EU 648/2004:

  • <= 45%L(+) pravotočivá kyselina mléčná

Certifikát NATURE CARE PRODUCTS (EcoControl).

Informace o nebezpečnosti:

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

bezpecnostni_symbol_korozivni_ziravy