Dezinfekční máchadlo neutrální 1l, Ulrich

Katalogové číslo: 120101

• změkčuje prádlo 
• s neutrální vůní, vhodné pro alergiky 
• vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin 
• netestováno na zvířatech 
• neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy 
• kyselina mléčná odstraňuje kamencové usazeniny a neutralizuje zbytky pracího prostředku 
• odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards 
• veganský produkt 

255,00 Kč

Zaregistrujte se a získáte 3% slevu.

Parametry produktu

Popis

• změkčuje prádlo • s neutrální vůní, vhodné pro alergiky •  vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin •  netestováno na zvířatech • neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy • kyselina mléčná odstraňuje kamencové usazeniny a neutralizuje zbytky pracího prostředku • odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards • veganský produkt

Dezinfikující máchadlo neutrální využijete všude tam, kde je tvrdá voda nebo kde potřebujete zanechat prádlo měkké (například látkové plenky)
Chraňte životní prostředí. Zapínejte pračku jen plnou. Perte při nízkých teplotách. Dbejte návodu na dávkování.

Složení v souladu se směrnicí EU 648/2004:

  • 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky
  • <5 % aniontové povrchově aktivní látky

Použití:

  • 30-60ml přidejte k praní do přihrádky pro aviváž.
  • Lze používat při teplotách 30 ° / 60 ° Celsia.

Počet dávek v balení:

Balení 1l - cca. 22 dávek

Tento výrobek Ulrich Naturlich je certifikován společností ECO-Control jako NCP-Vegan podle pokynů nejnovějšího standardu Nature Care Product Standard. ECO-Control je inspekční a certifikační orgán pro ekologické produkty v nepotravinářské oblasti.  Jedná se o prostředky, které slouží k čištění, údržbě a ochraně užitkových předmětů, rostlin, potravin a textilií.

Protože na tyto prostředky se nelze dívat bez přihlédnutí k jejím účinkům na životní prostředí, NCP standard stanovuje požadavky ohledně jejich složení a výrobních postupů tak aby měly co nejmenší a udržitelný vliv na přírodu a životní prostředí.  Základem jsou normy Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 889/2008.

Nebezpečí:

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina, D-Glukopyranóza, oligomerní, decyloktylglykosidy

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.